Language

Local subsites


Content

Content

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget overvåger i samarbejde med direktionen koncernens systemer for intern kontrol og processen for finansiel rapportering og gennemgår delårsrapporter og årsrapporter, inden de indstilles til godkendelse og offentliggøres. Revisionsudvalget vurderer også revisorernes uafhængighed og kompetencer samt giver indstilling om valg af uafhængige revisorer. Revisionsudvalget gennemgår endvidere koncernens regnskabspraksis og vurderer væsentlige regnskabsmæssige forhold. Revisionsudvalget indstiller til bestyrelsen honorarer, tidsfrister og andre vilkår med koncernens uafhængige revisorer og overvåger revisionsprocessen. De uafhængige revisorer rapporterer direkte til revisionsudvalget med hensyn til revisionsbemærkninger og andre anbefalinger, herunder forhold vedrørende regnskabspraksis og rapporteringsprocessen. Revisionsbemærkninger og anbefalinger fra de uafhængige revisorer gennemgås endvidere af koncernens chief financial officer for at sikre, at alle væsentlige forhold adresseres korrekt.

Revisionskomiteen udgøres af den samlede bestyrelse

Formand

Jens Kristian Jepsen 
Jens Kristian Jepsens særlige kvalifikationer kan ses her

Alle medlemmer anses for uafhængige.

Klik her for at downloade kommissoriet for revisionsudvalget.

Udvalgets væsentligste aktiviteter i årets løb rapporteres i årsrapporten.