Language

Local subsites


Content

Content

Risici

DLH ́s ledelse arbejder struktureret med koncernens risikoforhold.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for risikostyringen, mens de finansielle og operationelle risici varetages af direktionen. Risikostyringen indgår i bestyrelsens årshjul.

Overordnet er DLH udsat for betydelige risici i forhold til udviklingen på sine salgsmarkeder, da byggesektoren, DLH’s vigtigste marked, normalt er blandt de mest volatile.

Selskabet sælger de fleste af sine produkter på det danske, svenske og norske marked. Koncernens salg er derfor meget afhængig af den økonomiske situation i disse lande.

Nogle af DLH’s forsyningsområder er placeret i lande, hvor handel, logistik og lovgivning adskiller sig fra vestlige normer. Dette kan resultere i mangel på retshåndhævelse, opfordring til korruption og andre former for kriminalitet.

Desuden er de politiske og økonomiske forhold i flere forsyningsområder ustabile, og der er risiko for politisk turbulens, uro mv. Ændringer i politikker i visse lande har resulteret i eksportforbud på varer, herunder træprodukter, i kortere eller længere perioder.

Finansielle risici
Likviditetsrisikoen er risikoen for, at DLH ikke er i stand til løbende at opfylde sine økonomiske forpligtelser som følge af manglende evne til at generere tilstrækkelig indtjening, realisere aktiver eller opnå tilstrækkelig finansiering.

På baggrund af forventningerne til 2018 samt koncernens drifts- og likviditetsbudget for 2018 er det ledelsens vurdering, at der vil være et tilfredsstillende likviditetsberedskab gennem hele året.

En andel af DLH ́s varekøb sker i USD hvilket indebærer en valutakursrisiko. Selskabet afdækker alle direkte ordrer, hvor både køb og salg er i USD, mens øvrige varekøb i USD ikke afdækkes.

Operationelle risici

Leverandører
DLH har aftaler med en række producenter for levering af pladeprodukter. Skulle partnerskabet med en eller flere af disse producenter ophøre, er DLH eksponeret for en forsyningsrisiko, indtil sådanne leverancer er blevet erstattet af tilsvarende pladeprodukter fra andre leverandører.

Kunder
Risiko ved salg på kredit er selektivt dækket gennem en aktiv kreditpolitik, hvor kreditforsikring anvendes i væsentlig grad.

Som grossist er DLH udsat for risiko, hvis de solgte produkter er mangelfulde. Hvis risikoen ikke kan tilbageføres til producenten, risikerer koncernen, at visse produkter skal tilbagekaldes, hvilket kan betyde betydelige omkostninger til udskiftning, reparation eller kompensation. Sådanne hændelser kan også skade DLH's brand og omdømme.

Varelagerrisiko
DLH opretholder betydelige varelagre for at kunne imødekomme kundeordrer med korte leveringstider. Hvis efterspørgslen efter varerne falder, er der risiko for, at værdien af sådanne lagre skal nedskrives for ukurans.

Selskabet følger løbende den enkelte vares omsætningshastighed og foretager nedskrivninger af varer, hvor beholdningen er for stor i forhold til efterspørgslen, eller hvor afsætningen er stagnerende.

Risici i forbindelse med tvister, retsager og andre tvister.
DLH er part i retssager og andre tvister. DLH kan derfor pådrage sig ansvar, hvis disse skulle have et negativt resultat for koncernen.

Forsikringsforhold
DLH’s forsikringspolice bestemmer den generelle ramme for forsikring af personer, aktiver og interesser i tilknytning til koncernen. Forsikringsmæssig dækning vurderes løbende i forhold til aktiver og økonomiske tab. Generelt er der ikke tegnet forsikring mod tab, hvor forsikringsomkostningerne
anses for at overstige risikoen. DLH’s forsikring dækker globalt og omfatter generelle risici, såsom produktansvar, transport og rejse samt lokalt som køretøjer, arbejdstager erstatning og andre lokalt nødvendige forsikringer. DLH samarbejder med den internationale forsikringsmægler, Willis.

Risici relateret til afvikling af ophørende aktiviteter.
Aktiver klassificeret til salg skal medregnes til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi og dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger.

Det er forbundet med risiko at fastsætte den regnskabsmæssige dagsværdi som de enkelte forretningsenheder eller aktiver kan afhændes til. Der er således risiko for, at bogført værdi ikke afspejler den faktiske dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger.

Koncernen kan endvidere være udsat for risiko fra tidligere gennemførte afhændelser, i form af garantier der ydes køberne.