Language

Local subsites


Content

Content

Indkaldelse

TIL AKTIONÆRERNE I DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S

Download PDF

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

 

Aktionærerne i Dalhoff Larsen & Hornemann A/S, CVR. nr. 34 41 19 13, (”Selskabet”) indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

 

Fredag den 24. Januar 2020 kl. 12.00

 

hos Visionhouse, Lyskær 8, 2730 Herlev med følgende dagsorden med forslag stillet af bestyrelsen: 

 

1.     Forslag om ændring af selskabets navn

 

2.     Forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen

 

3.     Bemyndigelse til dirigenten til at registrere den vedtagne beslutning.

 

4.     Evt.

 

 

Ad dagsordenens punkt 1.

I vedtægternes punkt 1 ”Selskabets navn er Lyskær Holding A/S ændres til ”Selskabets navn er Scandinavian Investment Group A/S”.

Ad dagsordenens punkt 2.

Det foreslås, at Søren Dal Thomsen, Jørgen Beuchert og Steen Sandgaard nyvælges til bestyrelsen (deres baggrundsdata er vedlagt som bilag til denne indkaldelse), samt at Jakob Have genvælges til bestyrelsen. Jakob Have´s baggrundsdata fremgår af selskabets hjemmeside.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Carsten Lønfeldt og Lars Risager genopstiller ikke til bestyrelsen.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

De på dagsordenens punkt 2 kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, jf. selskabslovens § 105, mens de på dagsordenens punkt 1 fremsatte forslag fra bestyrelsen kan vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106.    

 

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder 17 Januar 2020 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.  

 

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 20 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.1 og rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via aktionærportalen på www.dlh.com  ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode. Adgangskort kan rekvireres ved at sende en e-mail til mh@dlh.com, pr. telefon +45 28126609 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket til e-mail mh@dlh.com

Alternativt kan tilmeldingsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest 20. januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.

 

Adgangskort vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID. Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

 

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til deres aktier. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.dlh.com . Alternativt kan blanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Selskabet pr. e-mail til mh@dlh.com eller til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk senest 20 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.

 

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode afgive brevstemme via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dlh.com senest torsdag den 23. januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.

Alternativt kan brevstemmeblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Selskabet pr. e-mail til mh@dlh.com eller til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk senest torsdag d. 23 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for indkaldelsen kr. 26.783.248,50. Vedtægterne bestemmer på dagen for indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i Selskabet: Efter notering, jf. vedtægternes punkt 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.

 

 

DAGSORDEN MV.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com :

1) Indkaldelsen

2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3) Dagsordenen og de fuldstændige forslag

4) Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

 

SPØRGERET

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen samt til øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet pr. mail til CEO Michael Hove mh@dlh.com . Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på Selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse om de nævnte forhold.

 

København, den 2. Januar 2020

 

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon nr. 28 12 66 09.

 


 

 

Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen

 

 

Søren Dal Thomsen:

·         CEO Spektrum A/S

·         Direktør Kirstein Agg. Holding A/S

·         Direktør/ejer Dal Thomsen Holding ApS

·         Direktør/ejer Lemon Invest ApS

·         Direktør/ejer Dal Thomsen Ejendomme ApS

·         Bestyrelsesformand Buddinge Gård A/S

·         Bestyrelsesformand Teaterhaven holding ApS

·         Bestyrelsesmedlem Sodemann Invest A/S

·         Bestyrelsesmedlem BAMBOH INVEST ApS

·         Kandidaten anses som uafhængig

·         Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8rendalthomsen/

 

Særlige kompetencer indenfor:

·         Asset management

·         Investering i alle aktieklasser

·         MA

·         Risikostyring

·         Ejendomme

·         Bestyrelsesarbejde

 


 

Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen

 

Jørgen Beuchert:

·         CEO Nordic Corporate Investment A/S

·         CEO NCI Advisory A/S

·         Ejer/direktør G4 HOLDING ApS

·         Ejer/direktør JLB INVEST ApS

·         Formand for Dansk Merchant Capital A/S

·         Formand DMC Holding 2015 ApS

·         Formand/ejer Annexstræde 6 ApS

·         Direktør/ejer ABB 2007 ApS

·         Bestyrelsesmedlem Future Gaming Group International AB

·         Kandidaten anses som uafhængig

·         Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/j%C3%B8rgen-beuchert-1467166/

 

Særlige kompetencer indenfor:

·         Asset management

·         Finansiering

·         MA

·         Risikostyring

·         Bestyrelsesarbejde


 

 

Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen

 

 

Steen Sandgaard:

·         Partner i Vinding Gruppen A/S

·         Bestyrelsesformand Eigil Jensen Billund A/S

·         Bestyrelsesformand Dansk Granit Import A/S

·         Bestyrelsesmedlem EJNER HESSEL A/S

·         Bestyrelsesformand rcgroup A/S

·         Bestyrelsesformand reprocentret a/s

·         Bestyrelsesformand JMC A/S, SVANE KØKKENET, VEJLE

·         Bestyrelsesformand GENVEJ A/S

·         Direktør/ejer ANDSØ INVEST ApS

·         Adm. direktør EJENDOMSSELSKABET NØRREGADE 8, VEJLE A/S

·         Adm. direktør EJENDOMSSELSKABET VESTERGÅRDSVEJ 12-14, NÆSTVED A/S

·         Adm. direktør EJENDOMSSELSKABET VIBY A/S

·         Adm. direktør Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S

·         Adm. direktør Ejendomsselskabet Pileengen, Køge A/S

·         Adm. direktør Ejendomsselskabet Boholte, Køge A/S

·         Adm. direktør Ejendomsselskabet Stensballe A/S

·         Adm. direktør Ejendomsselskabet Skovlunde A/S

·         Kandidaten anses som uafhængig

·         Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/steen-sandgaard-85874b2a/

 

Særlige kompetencer indenfor:

·         Ejendomsinvesteringer

·         Risikostyring

·         Asset management

·         Bestyrelsesarbejde