Language

Local subsites


Content

Content

Indkaldelse

TIL AKTIONÆRERNE I DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S

Download PDF 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. APRIL 2019 KL. 13.00

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S til afholdelse

tirsdag, den 23. april 2019, kl. 13.00

hos Visionhouse, Lyskær 8, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Indkomne forslag

4.a Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne

4.a (i) Ændring af vedtægternes punkt 1.2

4.a (ii) Ændring af vedtægternes punkt 7.4

4.b Bemyndigelse til køb af egne aktier

4.c Bestyrelseshonorar for 2019

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2018.

Ad 4.a.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter

Ad 4.a. (i) Ændring af vedtægternes punkt 1.2.

Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende binavn:

Horneman A/S.

Forslaget indebærer, at vedtægtens punkt 1.2 herefter skal have følgende ordlyd:

1.2 Selskabet driver virksomhed under følgende binavne:

a) DLH Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

b) DLH A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

c) DLH Nordisk A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

d) DLH Nordisk Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

e) DLH Timber Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

f) DLH Træ A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

g) DLH Finer A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

h) DLH Danmark A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

i) DLH Global Trading & Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

j) DLH Global Sales & Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

k) DLH Global Sales A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

l) DLH Global Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

m) Dalhoff Larsen & Horneman Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

n) Horneman A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S).

Ad 4.a (ii) Ændring af vedtægternes punkt 7.4.

Vedtægternes punkt 7.4 har følgende ordlyd:

"Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden."

Bestyrelsen foreslår punkt 7.4 ændret til følgende ordlyd:

"Generalforsamlinger afholdes i Herlev eller i Horsens."

Ad 4.b.

Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet købe egne aktier, jf. selskabsloven § 198. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år frem til den 23. april 2024. Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den nominelle værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Nordic Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 10%.

Ad 4.c.

Bestyrelseshonorar for 2019

Bestyrelsen foreslår, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til kr. 100.000. Formandens honorar udgør 2,5 gange grundhonoraret, og næstformandens honorar udgør 1,5 gange grundhonoraret. Formanden for revisionsudvalget oppebærer i tillæg til grundhonoraret et honorar på kr. 50.000.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes punkt 12.2 vælges bestyrelsens medlemmer for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Det foreslås, at Jacob Have nyvælges til bestyrelsen, samt at Michael Hove, Lars Risager, og Carsten Lønfeldt genvælges til bestyrelsen. De nuværende bestyrelsesmedlemmers baggrundsdata fremgår af selskabet hjemmeside. Baggrundsdata på Jacob Have er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Ricky Kenbjerg og Jens Kristian Jepsen genopstiller ikke til bestyrelsen.

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af de under punkt 2, 3, 4b, 4c, 5 og 6 fremsatte forslag gælder ingen særlige vedtagelseskrav, og forslagene kan således alle vedtages med simpelt flertal. Til vedtagelse af de under punkt 4a fremsatte forslag kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder tirsdag den 16. april 2019 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59 dansk tid have anmeldt sin deltagelse over for selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.1 og rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Adgangskort kan rekvireres ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan tilmeldingsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59 dansk tid.

Endelig kan adgangskort og stemmesedler bestilles på selskabets kontor mod opgivelse af det i ejerbogen noterede navn eller mod forevisning af VP-kontoudskrift eller depotudskrift samt opgivelse af aktieejerens navn.

Adgangskort vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til deres aktier. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan blanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59 dansk tid. Samme frist gælder ved afgivelse af fuldmagt via selskabets hjemmeside.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode afgive brevstemme via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dlh.com senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59 dansk tid. Alternativt kan brevstemmeblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest onsdag den 17. april 2019 kl. 23.59 dansk tid.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for indkaldelsen kr. 26.783.248,50.

Vedtægterne bestemmer på dagen for indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

Efter notering, jf. vedtægternes punkt 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.

DAGSORDEN MV.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com:

1) Indkaldelsen

2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3) Dagsordenen og de fuldstændige forslag

4) Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

5) Årsrapporten for 2018

6) Baggrundsdata for bestyrelsen og revisor, jf. punkt 5 og 6 på dagsordenen

SPØRGERET

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2018, om selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i DLH-koncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet pr. mail til CFO Bent Faurskov (befa@dlh.com). Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

København, den 27. marts 2019

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til bestyrelsesformand Michael Hove på telefon nr. 28 12 66 09.