Language

Local subsites


Content

Content

Brancheaftale om træbaserede tagplader

For at forbedre arbejdsmiljøet har byggeriets organisationer indgået en aftale om krav til træbaserede plader ved tagarbejder.

Brancheaftalen omfatter krydsfiner- og OSB-plader, der lægges og monteres på bygninger som undertag eller som tagunderlag for tagdækning, i nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Kompositplader af krydsfiner eller OSB, f.eks. med belægning af tagpap, er også omfattet af aftalen.

Aftalens omfang
Aftalen er gældende for alle der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri.

Den ny brancheaftale omfatter alene manuel håndtering (enkeltmandshåndtering) af de nedenfor nævnte pladetyper. Aftalen er således ikke til hinder for, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Dimension og vægt
Af hensyn til den enkelte persons manuelle håndtering må pladestørrelsen ikke overskride en største bredde x længde på 650 x 3100 mm, og den faktiske vægt i normal, leveringstør tilstand må ikke overskride 18 kg. pr. plade.

Hvilke tagplader er der tale om?
Følgende CE-mærkede tagplader, afprøvet og mærket iht. DS/EN 13986/NA, er omfattet af aftalen: Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300). Pladens vægt skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen.

Hvornår trådte aftalen i kraft?
Aftalen trådte i kraft 1.marts 2010. I en overgangsperiode på 12 måneder frem til 1.marts 2011 har branchens leverandører mulighed for at tilpasse sig aftalens krav.Bag brancheaftalen står Dansk Byggeri, Dansk Træforening, DI, TIB, Trælasthandlerunionen og Træinformation.

Kilde: Dansk Byggeri